Regulamin

W związku z tym, że nasza działalność opiera się na wykonywaniu dla Państwa usług konkretnego rodzaju, zapraszania ludzi z zagranicy na warsztaty i pokazy, po ostatnich wydarzeniach zostaliśmy zmuszeni do napisania regulaminu dla Shibari Dojo Warsaw. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim i przestrzeganie go, co sami mamy zamiar czynić. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Państwa od egzekwowania przez nas jego punktów.

Regulamin Shibari Dojo Warsaw

§ 1 Opłaty

 1. Aktualne ceny warsztatów prywatnych i ogólnych znajdują się na stronie Shibari Dojo Warsaw. Jakakolwiek podwyżka lub obniżka kosztów warsztatów będzie zaznacza na owej stronie.
 2. Cennik warsztatów ogólnych prowadzonych przez gości zapraszanych Shibari Dojo Warsaw ustalany jest przez osoby bezpośrednio prowadzące warsztaty i jako taki nie podlega zmianom, gdyż to nie my za niego odpowiadamy.
 3. Kwota wpłacana na konto wskazane przez Shibari Dojo Warsaw traktowana jest jako bilet imienny za zakup miejsca na mające nastąpić warsztaty.
 4. Opłatę za bilet należy ujścić w wysokości 100 % wartości warsztatów, w których dana osoba chce wziąć udział.
 5. Bilet obejmuje uczestnictwo dwóch osób: osoby wiążącej i osoby wiązanej.
 6. Warunkiem udziału w warsztatach jest opłacony bilet.

§ 2 Warsztaty - wiadomości ogólne

 1. Osoba, która opłaciła warsztaty grupowe otrzymuje od Shibari Dojo Warsaw imienny bilet, którego nie może cedować na inne osoby.
 2. Bilet wysyłamy na e-mail podany przez osobę w formularzu zgłoszeniowym i prosimy o jego wydrukowanie oraz przyniesienie go na warsztaty, lub okazanie go w formie elektronicznej.
 3. Shibari Dojo Warsaw ze swej strony zapewnia miejsce potrzebne do warsztatów, którego adres zostanie wysłany tylko osobom biorącym udział w warsztatach.
 4. Godziny rozpoczęcia i zakończenia warsztatów grupowych ustala Shibari Dojo Warsaw.
 5. Osoby nie przestrzegające kulturalnego zachowania mogą zostać poproszone o opuszczenie warsztatów.
 6. Na warsztatach nie wiążemy się nago, a przebieranie się w strój odpowiedni do warsztatów /pkt. 7 § 2/ powinno odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym.
 7. Strój na warsztaty dla modelki/modela winien być dopasowany do ciała, możliwie wygodny. Osoba wiążąca również proszona jest o założenia stroju umożliwiającego swobodne poruszanie się.
 8. Zdjęcia podczas warsztatów mogą być wykonywane na prośbę uczestników i za zgodą całej grupy, przez osoby do tego upoważnione. Zdjęcia są wówczas do użytku uczestników i nauczycieli warsztatów z zastrzeżeniem, że jakakolwiek publikacja ich w internecie musi odbyć się za zgodą obu stron – uczestników i nauczycieli.
 9. Jakiekolwiek materiały dydaktyczne otrzymane podczas warsztatów są własnością Shibari Dojo Warsaw i jako takie nie mogą być udostępniane do wiadomości publicznej lub osobie, która nie brała udziału w warsztatach.
 10. Podczas udziału w warsztatach obowiązuje (niewliczając przerw):
  • zakaz palenia,
  • zakaz picia alkoholu podczas warsztatów.
  • zakaz korzystania z telefonu.
 11. Shibari Dojo Warsaw zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnikowi udziału w warsztatach, bez podania przyczyn.

§ 3 Warsztaty prywatne - informacje ogólne

 1. Warunkiem rezerwacji udziału w warsztatach prywatnych jest opłacenie zadatku w wysokości 50% ceny warsztatów.
 2. Pozostałą część ceny warsztatów, uczestnik zobowiązuje się ujścić najpóźniej w dniu warsztatów.
 3. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zajęć przez uczestnika po opłaceniu rezerwacji.
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć z decyzji organizatora zastosowanie ma pkt. 1 § 5.
 5. Nocleg i wyżywienie nie jest przedmiotem oferty.
 6. Termin warsztatów prywatnych ustalany jest indywidualnie, z zastrzeżeniem, że ma odpowiadać obu stronom. Zmiany owego terminu reguluje pkt. 8 § 3.
 7. Uczestnictwo w warsztatach prywatnych należy potwierdzić najpóźniej 5 dni przed uzgodnionym terminem warsztatów. W innym przypadku uznajemy warsztaty za nieważne.
 8. Jeśli termin warsztatów prywatnych trzeba przenieść, czynimy tak samo jak w przypadku warsztatów grupowych – ustalamy kolejny termin, odpowiadający obu stronom. Natomiast w przypadku, kiedy drugi raz z kolei warsztaty są przekładane z winy uczestnika, traktujemy to jako odmowę udziału w warsztatach i działa tutaj pkt. 3 § 4.

§ 4 Zwrot opłat i odwołanie warsztatów

 1. Shibari Dojo Warsaw gwarantuje, że jeśli warsztaty nie odbędą się z decyzji właścicieli Shibari Dojo Warsaw całość kwoty za bilet zostanie zwrócona o ile uczestnicy warsztatów nie wyrażą chęci na przeniesienie warsztatów na inny termin, w możliwie najkrótszym czasie.
 2. Jeśli warsztaty nie będą mogły być prowadzone przez prowadzącego w umówionym terminie z przyczyn niezależnych od organizatorów Shibari Dojo Warsaw, zostanie ustalony kolejny termin warsztatów dla uczestników, a czas warsztatów zostanie wydłużony o godzinę. Uczestnikom, którym dany termin nie odpowiada, mogą otrzymać zwrot całej kwoty za bilet.
 3. Jeśli warsztaty nie odbędą się z winy uczestnika/uczestników, lub uczestnik/-cy nie stawią się na zajęcia kwota wpłacona na poczet warsztatów przepada na rzecz Shibari Dojo Warsaw. Każde następne umówienie się na warsztaty jest oddzielnie płatne.
 4. Reklamację dotyczącą udziału w warsztatach można składać najpóźniej do 14 dni od dnia w którym miały miejsce warsztaty.
 5. W przypadku udziału w zajęciach kilkudniowych rezygnacja uczestników z pojedyńczych dni zajęć nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku udziału w zajęciach kilkudniowych niestawienie się na zajęcia bez podania przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie podlega żadnej formie zwrotów.

$ 5 Warunki końcowe

 1. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Regulamin nie działa wstecz. Ostatnia aktualizacja: 04.05.2017

Pozdrawiamy,
Shibari Dojo Warsaw